آموزش ها

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت توپ جنگی Flak 38mm AA با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت توپ جنگی Pak 38 با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت توپ جنگی Flak 88 با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت توپ جنگی FH-150mm با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک Panzer II با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک (M12 (155mm SPA با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک Mark IV با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت جیپ ویلیس با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک M113 AFV با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک Panther با لگو

۳ شهریور ۹۹

آموزش ساخت تانک StuG III با لگو

۹ فروردین ۹۸

آموزش ساخت هواپیمای Supermarine Spitfire با لگو