انیمیشن لگویی ماجرای اسی، حامد و محمدامین

پیش تولید

شهریار خلوتی
نویسنده

تولید

سروش فاطمیان
انیماتور
آگاه ابراهیمی
دوبلور (حامد)
سروش فاطمیان
دوبلور (اسی)

پسا تولید

شهریار خلوتی
تدوینگر